Magyarországon a szociális és a gyermekjóléti ellátórendszer jelenleg olyan problémákkal szembesül, amelyek kezelése, megoldása összehangolt szociálpolitikai intézkedéseket sürget. Az országos méretű, rendszerszintű intézkedések létrejöttéig is törekszünk arra saját eszközeinkkel, hogy olyan helyi összefogásokra és partnerségre épülő szolgáltatási kört építsünk ki, amely adekvát válaszokat tud adni a gazdasági és társadalmi igazságtalanságokra és képes a társadalom margójára sodródott embereket bevonni saját sorsuk irányításába. Hiszünk abban, hogy létezik olyan közös nevező, amely mentén az állam szereplői képesek az összefogásra. Ebben a szellemiségben dolgoztuk ki az elmúlt 18 év alatt az ellátórendszerből történő kilépést segítő komplex lakhatási programunkat, amelyet Kiléptető Program néven foglaltunk össze. Kiléptető abban az értelemben, hogy az intézményi ellátórendszerből való kilépést segíti elő.

Kiléptető Programunk az alábbi elemekből áll

1.) Az önálló életvezetést támogató kiléptető szakmai program működtetése

2.) A családok átmeneti otthonainak telephelyét képező Lakások működtetése

3.) Lakhatási program

1.) Az önálló életvezetést támogató SZAKMAI PROGRAM

A program alapjaként egy olyan pozitív megerősítéseken alapuló gondozási keretrendszert dolgoztunk ki, amely azáltal, hogy lehetőséget kínál a lakhatási probléma megoldására, arra motiválja klienseinket, hogy erőfeszítéseket tegyenek az alábbi területeken:

- rendszeres jövedelemszerzés, munkavállalás,

- a családi működési problémák kezelése,

- gyermeknevelési problémák kezelése, a szülői szerepek megfelelő ellátása,

- rendszeres és aktív együttműködés a családdal kapcsolatban álló segítőkkel.

Szakmai programunk megvalósításához a helyi adottságokra és lehetőségekre építve keresünk együttműködő partnereket. Eddig két olyan modellt dolgoztunk ki, amely mentén meg tudjuk valósítani elképzeléseinket, de folyamatosan törekszünk az együttműködések bővítésére. A jelenlegi gyakorlatot a Lakhatási programokfejezetben mutatjuk be.

2.) LAKÁSOK működtetése („kiléptető lakások” és külső férőhelyek)

A fővárosban és annak vonzáskörzetében két családok átmeneti otthonát működtetünk (a főváros XV. kerületében és Csömörön). A klasszikus átmeneti otthoni férőhelyek mellett intézményrendszerünkben 14 kiléptető lakás és 2 külső férőhely is található, amelyek a szolgáltatások szempontjából az átmeneti otthoni ellátórendszerünk második szintjét is jelentik.

Az intézményeink telephelyeként működő ún. „kiléptető lakások” és külső férőhelyek a fenti két intézmény férőhelyeit képezik, az itt nyújtott szolgáltatásokra és azok igénybevételére ugyanazok a jogszabályi előírások vonatkoznak, mint a családok átmeneti otthona esetében. Azért nevezzük őket „kiléptető”-nek, mert az itt zajló családgondozási folyamatok elsődleges célja az önálló életvezetés felé vezető út segítése, vagyis az ellátórendszerből történő kilépés. A „kiléptető” lakásokban a lakhatás határideje 12+6 hónapig, a külső férőhelyeken 36 hónapig terjedhet (a családok átmeneti otthonában töltött időtartammal együtt). Mindkét ellátási formába az átmeneti otthonainkból van lehetőség bekerülni, egy belső pályázati szempontrendszer szerint.

Ezek az Alapítványunk kezelésében lévő, átlagos budapesti lakóingatlanok a főváros XIV. és XV. kerületeiben, amelyekben az intézményi bentlakásos elhelyezéshez képest önállóbb keretek között nyílik lehetőség az ellátásra. Összesen 14 kiléptető lakással és 2 külső férőhellyel rendelkezünk.

3.) LAKHATÁSI PROGRAM

Az elmúlt évek során kiépített, több szintű intézményrendszer és az ellátási területeinken működő önkormányzatokkal kialakított együttműködések révén klienseink számára lehetőség nyílik arra, hogy erejükhöz és lehetőségeikhez mérten fokozatosan, de folyamatosan haladjanak az önálló életvezetés felé, majd évről évre arra is, hogy az önmagukról gondoskodni tudók önkormányzati bérlakáshoz juthassanak. Lakhatási programunk jelenleg két együttműködési modellen alapul, de folyamatosan keressük az együttműködések bővítésének lehetőségét.

a.) XV. KERÜLETI LAKÁSPROGRAM

A XV. kerület Önkormányzatával kötött megállapodásunk szerint az Önkormányzat preferálja a lakáskérelemmel hozzá forduló kerületi lakosok közül azokat, akik a SZÉRA ajánlásával bírnak. Ezt az ajánlást számos olyan körülményre alapozzuk, amelyek garantálják, hogy a támogatottak anyagi helyzete rendezett, igazolhatóan rendelkeznek a szociális bérlakások felújításához szükséges anyagi tartalékokkal - lakáscélú megtakarítás-, és képesek a közösségi együttélés szabályait betartani egy lakóközösségben.

Ez az önkormányzati lakáskiutalás gyakorlatában azt jelenti, hogy a SZÉRA minden évben összeállít egy ún. "lakás-támogatotti listát". A listán szereplők számára javasoljuk szociális bérlakás kiutalását, vagyis ajánlánsunkkal támogatjuk az érintett családok és hajléktalan személyek lakáskiutalás iránti kérelmét. A lista elkészítésének módját és szempontjait szintén egy általunk kidolgozott szakmai protokoll szabályozza. A XV. kerületi Önkormányzat a megfelelő dokumentumok átvizsgálását követően (a klienssel folytatott segítő munka eredményeit ismertető esettanulmányok, jövedelemigazolások, a lakáscélú megtakarítást igazoló dokumentumok stb.) a rendelkezésére álló és bérbeadásra alkalmas lakások számától és méretétől függően dönt a támogatotti listán szereplők részére történő lakáskiutalásról. Az évek alatt kialakult együttműködés és a kölcsönös bizalom eredményeképpen a listánkon szereplők szinte mindegyike lakáshoz jut (ennek akadályát pl. az jelentheti, ha nincs olyan alapterületű és állapotú bérbeadható lakás, amely kiutalását a listán szereplő család létszámára vonatkozóan a jogszabályok előírják - pl.az ÁNTSZ előírásai miatt nem lehet egy 6 fős család számára egy másfél szobás lakást kiutalni). A rendelkezésre álló és kiutalásra alkalmas lakások számától függően az intézményeinkben lakók közül évi 5-6 család és 1-2 egyedülálló hajléktalan férfi lakhatását tudjuk tartósan megoldani.

A lakásokban vállalt kötelező felújítási munkálatok megtörténtét a család számára kijelölt segítő szakember (családgondozó) folyamatosan figyelemmel kíséri - a munkálatok elvégzése alatt a család még intézményünk lakója- egyfajta referenciát vállalva ezzel arra, hogy azok nem maradnak el. Ez a figyelemmel kísérés azonban javarészt már csak formalitás, mert a kiutalást elnyerők motiváltak abban, hogy elvégezzék a vállalt felújítási munkálatokat és ehhez rendelkeznek is megfelelő önerejű anyagi tartalékkal. A kötelezően előírt felújítási munkálatok jellemzően a falak festéséből, vagy tapétázásából, illetve amennyiben az szükséges a padló cseréjéből állnak, mert a XV. kerületi Önkormányzat minden egyéb felújítási munkálatot elvégez a lakásokon.

A lakhatás megtartásának érdekében a kiköltözést követően az illetékes családgondozó megajánlja a további kapcsolattartás lehetőségét a családnak, illetve ha szükséges bevonja a továbbiak menedzselésébe valamelyik kerületi társszervezetet (pl. gyermekjóléti szolgálat).

Az ily módon lakáshoz jutott klienseink igen nagy arányban fenn is tudják tartani a részükre kiutalt szociális bérlakást. Az elmúlt, közel két évtized alatt közel száz általunk gondozott család jutott önkormányzati bérlakáshoz a fővárosban (a kiutalások túlnyomó többségére a XV. kerületben került sor).

MÁSODIK ESÉLY PROGRAM

A XIV. kerület Önkormányzatával és a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvánnyal kötött megállapodásunknak köszönhetően Zuglóban sikerült egy olyan lakhatási programot megalapoznunk, amelybe a nagyvállalati tőkét is be tudtuk vonni támogatóként, szponzorként. A for-profit szektorral kiépített partnerség különösen fontos, mert így akár leromlott, rossz műszaki állapotú lakásokat is lakhatóvá tudunk tenni. A program keretében eddig az átmeneti otthonainkban lakók közül 6 családnak nyílt lehetősége önkormányzati bérlakásba költözni, az idei évben pedig tovább 2 családoknak is lesz erre lehetősége. Úgy gondoljuk ebben az együttműködési konstrukcióban olyan lehetőségek rejlenek, amely hosszabb távon akár további önkormányzatok bevonását is lehetővé tehetik a nehéz helyzetű családok lakhatási problémájának kezelésébe. A Második Esély Program tehát egy olyan széleskörű összefogás, amelyben szerepet vállal a non-profit, a for-profit és az önkormányzati szektor egyaránt. Úgy gondoljuk ez a kooperáció egy lehetséges alternatívája a hazai lakásszegénység csökkentésének, mert megoldást kínál az üresen álló önkormányzati lakások bérbeadására még akkor is, ha azok leromlott műszaki állapotban vannak.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a lakásprobléma tartós megoldása híján az átmeneti gondozás időtartama alatt az otthonainkban lakók jelentős része csak valamilyen bizonytalan lakhatási megoldás irányába képes elmozdulni -pl. albérlet-, amelyet a szülő(k) munkahelyének esetleges elvesztése vagy egyéb jövedelem kiesés alkalmával szintén nagyon gyorsan elveszítenek. A család így ismét padlóra kerül és újból az intézményrendszer tartós segítségére szorul. Hisszük, hogy ezen a tendencián fontos és lehetséges változtatnunk, javítanunk, de ez csak közösen, több szereplő bevonásával sikerülhet. Azt is tudjuk saját tapasztalatainkból, hogy a megfelelően felkészült családok a kiköltözést követően képesek a szociális bérlakások fenntartására.

Fontosnak tartjuk tehát, hogy a következő időszakban tovább keressük annak a módját, hogy az átmenetileg intézményi segítségre szoruló családok életvezetési problémáikat rendezve hogyan juthatnak tartósabb lakhatási megoldásokhoz.